Grofvuil Pick-up Service

Al uw grofvuil in één keer kwijt!

Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://www.grofvuilpickupservice.nl

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel Grofvuil Pick-up Service met betrekking tot de totstandkoming van deze website zorgvuldigheid in acht neemt, kan Grofvuil Pick-up Service niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud hiervan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Grofvuil Pick-up Service sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie, virussen op de website of server of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

In de teksten op de website van Grofvuil Pick-up Service kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. De aanpassingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit.

De website van Grofvuil Pick-up Service kan links bevatten naar andere websites of bestanden van derde partijen. Voorts kunnen websites van derde partijen links bevatten naar deze website. Dit soort links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, dan wel bekrachtiging door Grofvuil Pick-up Service. Grofvuil Pick-up Service houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of bestanden van derde partijen waarnaar wordt verwezen of die gekoppeld zijn, evenmin voor websites die verwijzen naar deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten op door Grofvuil Pick-up Service geplaatste teksten, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen op deze website berusten bij de Grofvuil Pick-up Service en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in, bij of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grofvuil Pick-up Service. Daarbij is altijd bronvermelding vereist.

Privacy

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is het raadzaam het privacy statement van de Grofvuil Pick-up Service door te lezen.

Vragen & contact

Heeft u twijfels over de rechten op de door Grofvuil Pick-up Service aangeboden informatie, wilt u de informatie nog verder gebruiken, zoals doorleveren aan derden of commercieel verwerken of heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen via info@grofvuilpickupservice.nl onder vermelding van het onderwerp ‘navraag disclaimer website’.

Stappenplan

Om onze ophaaldienst zo efficiënt mogelijk te organiseren en de kosten voor de klant laag te houden, werkt Grofvuil Pick-up Service met een helder stappenplan.

Dit gaat als volgt:

E

U kiest een tijdstip dat u uitkomt en we maken een afspraak.

E

We nemen contact met u op als we onderweg zijn.

E

U wijst aan wat er opgehaald moet worden.

E

Wij bepalen de prijs.

E

Als u het eens bent met de prijs, nemen we de spullen mee.

E

U betaalt ter plaatsen met uw telefoon of pinpas.

(ook contactloos)

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op,
of bekijk onze tarieven.

Open chat
App de foto's van uw grofvuil.
Binnen 2 uur een offerte!